späť na výber rozvozov

Podmienky použitia

Podmienky použitia obchodnej spoločnosti damejidlo.cz s.r.o. - organizačná zložka, IČO: 47503092 so sídlom Roľnícka 187, 831 07 Bratislava-Vajnory, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 2314/B (ďalej len „DajmeJedlo.sk“) pre prístup a použitie webových stránok www.DajmeJedlo.sk (ďalej len „Podmienky“)

I. Úvodné ustanovenia

 1. DajmeJedlo.sk prevádzkuje a spravuje portál agregácie rozvozov jedál na internetovej stránke www.DajmeJedlo.sk (ďalej len „Portál DajmeJedlo.sk“). DajmeJedlo.sk prenajíma Portál DajmeJedlo.sk a súvisiace služby iným podnikateľom (ďalej len „Záujemca“) a vyvíja činnosť k tomu, aby Záujemca mal možnosť prostredníctvom Portálu DajmeJedlo.sk uzatvárať s tretími osobami (ďalej len „Zákazník“) zmluvy na využitie služieb a/alebo tovaru Záujemcu (ďalej len „Sprostredkovaná zmluva“).
 2. Podmienky upravujú práva a povinnosti osôb využívajúcich Portál DajmeJedlo.sk (ďalej len „Užívateľ“) pri vstupe na Portál DajmeJedlo.sk a ďalším používaním Portálu DajmeJedlo.sk, ako aj ďalšie súvisiace právne vzťahy.
 3. Užívateľ vstupom na Portál DajmeJedlo.sk potvrdzuje, že sa oboznámil s aktuálnym znením Podmienok a zaväzuje sa nimi riadiť.
 4. DajmeJedlo.sk môže znenie podmienok jednostranne meniť či doplňovať. DajmeJedlo.sk informuje Užívateľov o zmene Obchodných podmienok na Portáli DajmeJedlo.sk, prípadne iným vhodným spôsobom tak, aby sa s aktuálnym znením podmienok Užívateľ mohol bez neprimeraných ťažkostí zoznámiť. Podmienky nadobúdajú účinnosti okamihom ich zverejnenia na Portáli DajmeJedlo.sk.

II. Použitie Portálu DajmeJedlo.sk

 1. Prístup a používanie Portálu DajmeJedlo.sk je bezplatné. Užívateľ nesie však náklady jemu vzniknuté v súvislosti s realizáciou prístupu a používania Portálu DajmeJedlo.sk (tj. náklady na internetové pripojenie a pod.).
 2. DajmeJedlo.sk nie je účastníkom zmluvných vzťahov medzi Zákazníkom a Záujemcom. DajmeJedlo.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za splnenie povinností zo Sprostredkovanej zmluvy ani nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú Užívateľovi na základe alebo v súvislosti so Sprostredkovanou zmluvou.
 3. DajmeJedlo.sk prenajíma Portál DajmeJedlo.sk Záujemcom a nenesie zodpovednosť za prípadnú závadnosť obsahu či vzhľadu materiálov zverejňovaných Záujemcami na Portáli DajmeJedlo.sk. DajmeJedlo.sk nezodpovedá za úplnosť, presnosť, pravdivosť materiálov zverejňovaných na Portáli DajmeJedlo.sk ani za prípadné nekalo-súťažné jednanie Záujemcu prostredníctvom Portálu DajmeJedlo.sk alebo porušenie osobnostných alebo autorských práv. Všetky ceny na portáli DajmeJedlo.sk sú ceny za nákup voucheru. DajmeJedlo.sk nezodpovedá za škody vzniknuté v súvislosti s užitím informácií zverejnených na Portáli DajmeJedlo.sk.
 4. DajmeJedlo.sk nezaručuje neprerušený prístup na Portál DajmeJedlo.sk, ani nezávadnosť a bezpečnosť Portálu DajmeJedlo.sk. DajmeJedlo.sk nezodpovedá za škodu spôsobenú Užívateľovi pri realizácii prístupu a užívaní Portálu DajmeJedlo.sk, vrátane prípadnej škody vzniknutej pri sťahovaní dát zverejnených na Portáli DajmeJedlo.sk, škody spôsobené prerušením prevádzky, poruchou Portálu DajmeJedlo.sk, počítačovými vírmi, škodu v dôsledku straty dát, zisku, neoprávneného prístupu k prenosom a dátam Užívateľa.
 5. Kliknutím na niektoré odkazy na Portáli DajmeJedlo.sk môže dôjsť k opusteniu Portálu DajmeJedlo.sk a k presmerovaniu na webové stránky tretích subjektov.
 6. DamjeJedlo.sk si vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť či ukončiť prístup Užívateľa na Portál DajmeJedlo.sk.
 7. Užívateľ nesie zodpovednosť za všetku škodu vzniknutú neoprávneným zásahom Uživateľa do Portálu DajmeJedlo.sk či systému, ktorý realizuje prenos z Portálu DajmeJedlo.sk tretím osobám.

III. Ochrana osobných údajov

 1. DajmeJedlo.sk spracováva osobne údaje Užívateľov, ktorí vyplnia registračný formulár, prípadne neregistrovaných Užívateľov, ktorí uzavrú Sprostredkovanú zmluvu so Záujemcom. Ustanovenie článku III. Podmienok sa týka iba registrovaných Užívateľov a Užívateľov, ktorí uzatvárajú prostredníctvom Portálu DajmeJedlo.sk Sprostredkovanú zmluvu.
 2. Ochrana osobných údajov Užívateľa, ktorý je fyzickou osobou, je zaistená v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov v platnom znení.
 3. Užívateľ súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo (ďalej všetko spoločne len ako „Osobné údaje“).
 4. Užívateľ súhlasí so spracovaním Osobných údajov DajmeJedlo.sk a to pre účely realizácie práv a povinností zo Sprostredkovanej zmluvy a pre účely zasielania informácií a obchodných zdelení.
 5. Užívateľ berie na vedomie, že je povinný svoje Osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať DajmeJedlo.sk o zmene vo svojich Osobných údajoch.
 6. Spracovaním Osobných údajov môže DajmeJedlo.sk, ako správca, poveriť tretiu osobu ako spracovateľa. Aktuálny zoznam spracovateľov Osobných údajov bude vždy zverejnený na Portáli DajmeJedlo.sk.
 7. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú.
 8. Užívateľ potvrdzuje, že poskytnuté Osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie Osobných údajov. Užívateľ ďalej prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním Osobných údajov môže vo vzťahu k DajmeJedlo.sk odvolať písomným oznámením doručeným na adresu DajmeJedlo.sk.
 9. V prípade, že by sa Užívateľ domnieval, že DajmeJedlo.sk alebo spracovateľ prevádza spracovanie jeho Osobných údajov v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Užívateľa alebo v rozpore so zákonom, môže požiadať DajmeJedlo.sk o vysvetlenie a požadovať, aby odstránil závadný stav. Užívateľ sa v takom prípade rovnako môže obrátiť priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.
 10. Ak Užívateľ požiada o informáciu o spracovaní svojich Osobných údajov, je mu DajmeJedlo.sk povinné túto informáciu podať. DajmeJedlo.sk má právo za poskytnuté informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.
 11. Užívateľ súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich so službami DajmeJedlo.sk a Záujemcov na elektronickú adresu Užívateľa uvedenú v Objednávke a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných zdelení DajmeJedlo.sk na túto adresu. Súhlas Užívateľa so zasielaním obchodných zdelení je dobrovoľný. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek tento súhlas písomne odvolať.

IV. Autorské práva

 1. DajmeJedlo.sk je vlastníkom Portálu DajmeJedlo.sk.
 2. Portál DajmeJedlo.sk je autorským dielom v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z., autorský zákon, v platnom znení. DajmeJedlo.sk vykonáva všetky majetkové práva vzťahujúce sa k Portálu DajmeJedlo.sk.
 3. Obsah Portálu DajmeJedlo.sk nie je možné uchovávať, upravovať, šíriť ani k nemu vykonávať iné majetkové práva, iba že by k takému jednaniu udelilo DajmeJedlo.sk súhlas vopred. V. Práva a povinnosti Užívateľa

V. Práva a povinnosti Uživatele

 1. Užívateľ voči DajmeJedlo.sk prehlasuje a zaručuje, že:

  a. je plne spôsobilý k právnym úkonom a to najmä s ohľadom na svoj vek, alebo je zastúpený zákonným zástupcom,,

  b. všetky údaje, ktoré poskytuje spoločnosti DajmeJedlo.sk, sú pravdivé, úplné, presné a správne,,

  c. sa pred zahájením užívania Portálu DajmeJedlo.sk dôkladne zoznámil s týmito Podmienkami, že týmto podmienkam úplne rozumie a súhlasí s nimi..

  d. ude používať portál DajmeJedlo.sk, nakupovať na ňom a vkladať príspevky do diskusie prostredníctvom nie viacerých než jedného užívateľského účtu. V prípade oprávneného podozrenia, že Užívateľ vytvoril a užíva viac užívateľských účtov, má DajmeJedlo.sk právo tieto účty zablokovať a zmazať..

 2. Užívateľ je povinný, pri užívaní Portálu DajmeJedlo.sk dodržiavať právne predpisy, je povinný vždy rešpektovať práva DajmeJedlo.sk aj tretích osôb, najmä pri nakladaní s autorskými dielami a inými predmetmi práv duševného vlastníctva. Užívateľ najmä nesmie:

  a. užívať Portál DajmeJedlo.sk v rozpore s týmito Podmienkami,,

  b. komerčne užívať ktorúkoľvek časť Portálu DajmeJedlo.sk spôsobom spôsobilým poškodiť DajmeJedlo.sk a/alebo Záujemcu,

  c. získavať prihlasovacie mená a/alebo heslá iných Užívateľov,

  d. zneužívať, blokovať, modifikovať či inak meniť akúkoľvek súčasť Portálu DajmeJedlo.sk, alebo sa aj iba pokúsiť narušiť stabilitu, chod alebo dáta Portálu DajmeJedlo.sk,

  e. používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku Portálu DajmeJedlo.sk. Portál DajmeJedlo.sk je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných Užívateľov alebo DajmeJedlo.sk a ktorý je v súlade s jeho určením.

 3. Užívateľ sa, bez ohľadu na iné ustanovenia týchto Podmienok, zaväzuje, že:

  a.nebude používať Portál DajmeJedlo.sk, pokiaľ by jeho použitím zo strany Užívateľa došlo k porušeniu právnych predpisov,

  b. pokiaľ je mladší ako 18 rokov, nebude používať také služby Portálu DajmeJedlo.sk, pri ktorých je podmienkou pre užívanie minimálny vek 18 rokov, pričom také služby sú označené symbolom „18+“ alebo iným symbolom zhodného významu.

VI. Záverečné ustanovenia

 1. Všetky právne vzťahy vznikajúce na základe alebo v súvislosti s Portálom DajmeJedlo.sk sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a to bez ohľadu na to odkiaľ bol prístup a užitie Portálu DajmeJedlo.sk realizovaný.
 2. Ak je, alebo sa stane niektoré z ustanovení Podmienok neplatným nebo neúčinným, namiesto takých neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou niektorého ustanovenia nie je dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.
 3. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 30.10. 2013

V Bratislave dňa 31.10.2013